تماس با واحد فروش :  9-56716238 (021) ، 4-56716223 (021)

این شیر بالابر مشابه شیر کنترل دبی کنار گذر است، با این تفاوت که ساختار شیر به گونه ای تغییر کرده است تا هرگونه دبی اضافی بتواند برای تغذیه مدار ثانویه مصرف شود. دبی تقدم گزین با یک شیر سوزنی (1)تنظیم میشود. این جریان توسط میله(2) جبران فشار می شود. این میله به کمک نیروی یک فنر ضعیف (3) در مقابل سوزن قرار می گیرد. پس از آنکه جریان تنظیم شده مورد نیاز تأمین شد تعادل جریان ورودی به مدار ثانویه، توسط میله کنار گذر(4) برقرار می شود. این میله ها به طور خودکار، تنظیمات را به گونه ای تطبیق می دهند که نیاز جریان در مدار اولیه دقیقاً و بدون توجه به تغییرات فشار در مدار یا در خط رفت ، تأمین شود. از جریان کنار گذر شده در هر فشاری که کمتر از ماکزیمم فشار کاری شیر باشدمی توان استفاده کرد.

نمونه ای از کاربردهای شیر کنترل دبی تقدم گزین در سیستمهایی است که از یک پمپ برای سرویس دهی به دو یا چند مدار استفاده می کنند با این شرط که دبی مورد نیاز یکی از مدارها پیش از آنکه سیال به سایر مدارها برسد به طور کامل تامین شود. مدار اولیه می تواند یک موتور پمپ سرمایش، یک سیستم ترمز، یک مدار هدایت یا شکلهایی از مدار اطمینان باشد.

شبکه های پل مانند بالابر

شیر کنترل دبی با جبران کننده بالابر، وسیله ای یک جهته است، به این معنی که این شیر سیال را تنها در یک جهت قبول می کند. بنابراین اگر جریان عکس شود کار شیر بالابر دچار اختلال می شود یکی از روشهای کنترل جریان در هر دو جهت یک خط، استفاده از دو شیر کنترل دبی همراه با دو شیر یکطرفه است.

اگر دبی مورد نیاز در هر جهت با هم متفاوت باشد شرایط ایده آل است ولی اگر دبی مورد نیاز در هر دو جهت یکسان باشد مشکلات قابل توجهی در متعادل کردن تنظیمات شیرهای کنترل دبی بروز خواهد کرد. طرح ساده جایگزین، استفاده از شبکه پل مانند و یک شیر کنترل دبی استدر این شکل مسیر عبور جریان از سیرهای یکطرفه نمایش داده است. مسیر سیال عبوری از شیر کنترل دبی بالابر تنها در یک جهت بوده و از جهت جریان خط اصلی مستقل است. دبی سیال ( که در همه جهات جریان یکسان است) به راحتی تنظیم پذیر است. از این روش می توان برای ( کنترل دبی در ورودی) و (کنترل دبی در خروجی) استفاده کرد. با اصلاح شبکه پل مانند می توان عملکرد آن را به یک شیر قفل کن تبدیل کرد. این کار با به کار بردن یک پیغام فرمان در نقطه C  از طریق شیر یکطرفه، کامل می شود. فشاری کمی بیش از فشار A و B، شیرهای یکطرفه Vaو Vb را در شبکه پل مانند، بسته و از هر گونه جریانی از A وBجلوگیری می کند. در زمانی که سیال به جریان خود از طریق شیر کنترل جریان، ادامه می دهد میله جبران فشار فعال باقی مانده و احتمال وقوع پدیده موج ضربه ای را در هنگام راه اندازی مجدد عملگر کاهش می دهد. (یادآوری می شود که جریان ناشی از منبع صدور پیغام قفل، باید بیش از جریانی باشد که شیر کنترل دبی به آن اجازه عبور می دهد.) هنگامی که هیچکدام از سولنوئیدها تحریک نشده باشد پیستون در موقعیت خودش قفل می ماند. تحریک سولنوئید A سبب بسته شدن پیستون با ( کنترل دبی در خروجی) (به دلیل افت ناگهانی فشار از حالت قفل) می شود. سولنوئید Bکورس باز شدن پیستون را ممکن می سازد که کنترل جریان در این حالت از نوع ( کنترل دبی در ورودی) است. سرعت در هر دو جهت یکسان بوده و همین امر سبب جلوگیری از جلوزنی بار در هنگام باز شدن پیستون می شود. اگر سولنوئیدهای AوB با هم تحریک شوندکورس باز شدن انجام می شود. در زمان سکون پیستون تحت فشار بوده و در تعامل با میله فعال جبران کننده قرار دارد. این امر باعث ایجاد بهترین رفتار در آغاز کورس بسته شدن به کمک کنترل دبی در خروجی می شود.

سیستم چند سرعته بالابر با استفاده از شیرهای کنترل دبی

امکان انتخاب دامنه های متفاوتی از سرعت برای یک عملگر بسیار مطلوب است. یکی از روشهای دست یابی به این هدف استفاده از چندین شیر کنترل دبی و انتخاب یکی از آنها در زمان نیاز است. دبی ورودی به موتور l/min1 است. اگر سولنوئید تحریک شود، شیر کنترل دبی دوم وارد مدار شده و دبی جریان l/min 2 می شود. با این روش انتخاب سرعت برای موتور ممکن می شود. اگر یک شیر سه حالتی به کار گرفته شود، بسته به موقعیت شیر کنترل مسیر، انتخاب سه دبی مختلف و طبعاً سه سرعت مختلف ممکن خواهد شد. دبی در حالت مرکزی شیر l/min 3 و در حالت تحریک سولنوئیدچپ یا راستl/min 1 یا l/min 2 خواهد بود.

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت آسیابرج می باشد . طراحی سایت دارکوب | میزبانی هاست دارکوب