بازدید امام جمعه و رئیس شورای شهر احمد آباد مستوفی از شرکت آسیا برج